top of page
2/1073 C-SVO150 Support BAR ยึดแขวนฝ้าขนาด 150mm

2/1073 C-SVO150 Support BAR ยึดแขวนฝ้าขนาด 150mm

สามารถติตตั้งได้หลายรูปแบบทั้ง แขวนจากฝ้า ยึดกับพื้น หรือเกาะผนังกำแพง 
สำเร็จรูป ไม่ต้องตัดต่อ เจาะที่หน้างาน 
ไม่ต้องใช้ ต้วจับราง เพิ่มเติม ประหยัด และ ทำงาน ได้รวดเร็วกว่า มากมาก
bottom of page