top of page
2/4362 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

2/4362 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
bottom of page