top of page
2/7332 600x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

2/7332 600x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

รางสายไฟ BASKET TRAY EBFR 
Hot Dipped Galvanize ใช้งานกล้างแจ้ง ทนทาน ตามมาตร​​ฐาน IEC 61537 Class 8 850 hr +
bottom of page