2/733B 150x105 Hot Dipped Galvanize ยาว 3เมตร

2/733B 150x105 Hot Dipped Galvanize ยาว 3เมตร

รางสายไฟ BASKET TRAY EBFR 
Hot Dipped Galvanize ใช้งานกล้างแจ้ง ทนทาน ตามมาตร​​ฐาน IEC 61537 Class 8 850 hr +