2/BF692 HDG ฉากรองราง M profile สำหรับ ราง 300mm

2/BF692 HDG ฉากรองราง M profile สำหรับ ราง 300mm

ฉากรองใต้ราง แบบ M Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว