top of page
2/BF704 ฉากรองใต้ราง M profile สำหรับ ราง 400mm

2/BF704 ฉากรองใต้ราง M profile สำหรับ ราง 400mm

ฉากรองใต้ราง แบบ M Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page