2/BF775 HDG ฉากสามเหลี่ยมรองราง สำหรับ ราง 400 mm

2/BF775 HDG ฉากสามเหลี่ยมรองราง สำหรับ ราง 400 mm

ฉากรองใต้ราง สามเหลี่ยม ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว