top of page
75 LP HDG 2/6280 BF212 C-SVO100 Support BAR ขนาด 100mm

75 LP HDG 2/6280 BF212 C-SVO100 Support BAR ขนาด 100mm

สามารถติตตั้งได้หลายรูปแบบทั้ง แขวนจากฝ้า ยึดกับพื้น หรือเกาะผนังกำแพง 
สำเร็จรูป ไม่ต้องตัดต่อ เจาะที่หน้างาน
ไม่ต้องใช้ ต้วจับราง เพิ่มเติม ประหยัด และ ทำงาน ได้รวดเร็วกว่า มากมาก
  • Min

    200

bottom of page