top of page
DPEZ 2/BF761 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 100mm

DPEZ 2/BF761 ฉากสามเหลี่ยมรองราง ราง 100mm

ฉากรองใต้ราง แบบ T Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page