top of page
DPHDG 2/7132 CTBF ตัวจับราง

DPHDG 2/7132 CTBF ตัวจับราง

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
bottom of page