top of page
DPSS 2/BF624 ฉากรองใต้ราง T profile ราง 150mm

DPSS 2/BF624 ฉากรองใต้ราง T profile ราง 150mm

ฉากรองใต้ราง แบบ T Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page