top of page
DPSS 2/BF914 BJC  SS ลิ้นพาดสายข้างราง

DPSS 2/BF914 BJC SS ลิ้นพาดสายข้างราง

ลิ้นพาดสายข้างราง สำหรับปล่อยสายไฟ มีรุ่นใหม่ ที่มีปีกข้างด้วย กันสายตก
bottom of page