top of page
10000 2/4923 SS ตัวจับราง SS304L

10000 2/4923 SS ตัวจับราง SS304L

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
  • Min

    2000

bottom of page