top of page
50 2/7332 600x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

50 2/7332 600x65 Hot Dipped Galvanize งานกลางแจ้ง ยาว 3เมตร

รางสายไฟ BASKET TRAY EBFR 
Hot Dipped Galvanize ใช้งานกล้างแจ้ง ทนทาน ตามมาตร​​ฐาน IEC 61537 Class 8 850 hr +
  • Min

    50

bottom of page