top of page
20000 EZ 2/4362 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

20000 EZ 2/4362 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
  • Min

    10000

bottom of page