top of page
0 LP EZ 2/BF671 ฉากรองใต้ราง M profile ราง 150mm

0 LP EZ 2/BF671 ฉากรองใต้ราง M profile ราง 150mm

ฉากรองใต้ราง แบบ M Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page