top of page
10000 HDG 2/7132 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

10000 HDG 2/7132 CTBF ตัวจับราง Electrozinc

ตัวจับราง สำหรับขารองรางที่มีรู ทุกประเภท ไม่ว่าจะเป็น เหล็กฉาก เหล็กรางน้ำ รางC FLATBAR หรือ ขารองรางที่ประดิษฐ์เองทั่วๆไป สามารถใช้งานได้ทันที
  • Min

    10000

bottom of page