top of page
PPSS 2/BF924 BJCM MiniDropSSลิ้นพาดสายข้างรางจิ๋ว

PPSS 2/BF924 BJCM MiniDropSSลิ้นพาดสายข้างรางจิ๋ว

ลิ้นพาดสายข้างราง สำหรับปล่อยสายไฟ ขนาดเล็ก สำหรับช่องสายเล็กๆ
bottom of page