top of page
2/BF634 ฉากรองใต้ราง T profile สำหรับ ราง 200mm

2/BF634 ฉากรองใต้ราง T profile สำหรับ ราง 200mm

ฉากรองใต้ราง แบบ T Profile ที่แข็งแรง ติดตั้งง่าย 
มีร่องสำหรับใส่รางได้ทันที ไม่ต้องใช้น้อตหรือตัวจับราง ทำงานได้อย่างรวดเร็ว
bottom of page